Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Oplysninger​

Skolestart,​skoleåret 2017/2018​

Første skoledag efter sommerferien er fastlagt til torsdag den 09.08,2018 kl. 08:00 - 12:00.

Forældrekonsultationer

Der afholdes to forældrekonsultationer årligt i november, og maj.

Indmeldelse i skolen

Indmeldelsesansøgning & SFO blanket kan hentes her, printes ud og sendes til skolen.

Skolepenge

Satser betales i 12 rater, senest den 5. i hver måned.

Studievejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning ved vejleder Vibeke Lindegaard står i samarbejde med klasselærerne for vejledningen af vore unge.

Vibekes opgave er bl.a. at rådgive og informere om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Hun forestår også elevers udsendelse i præsentationskurser og erhvervspraktik, samt formidler kontakter i forbindelse med virksomhedsbesøg og gæstelærerbesøg.

Eleverne i 8. - 10. klasse skal udarbejde en uddannelsesbog og -plan. Dette er Vibeke behjælpelig med gennem samtaler med den enkelte elev.

Vibeke Lindegaard træffes på tlf.: 24 88 57 05


Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Uddannelsesorientering, erhvervsorientering og arbejdsmarkedsorientering indgår i undervisningen i 8.-10. klasse.

Formålet med undervisningen er:
At den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet.

Gennem personlig rådgivning og vejledning gives eleven mulighed for erkendelse af egne forventninger og forudsætninger.


Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplevelser i og uden for skolen, bl.a. gennem virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærere, temadage og erhvervspraktik.

På 9. klassetrin tilbydes en uges erhvervspraktik samt besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner.


​Uddannelse og job

FORSIKRING

Skolen har tegnet forsikringer, der med rimelighed dækker børnene, når de er i skolens varetægt. Dog forventes det, at forældrene selv tegner en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker børnene helt.

Forsikringsforholdene ved tyveri af elevers ejendele, så som cykler, tøj, tasker mm.

Skolen har ikke ansvaret for private ejendele, og her må familieforsikringen bruges.

Forsikringsforholdene ved elevers tilskadekomst i skoletiden

I særlige tilfælde vil skolen være erstatningspligtige.
Det kan være i situationer hvor der ikke har været tilstrækkeligt opsyn, eller hvor andre forhold ikke har været håndteret forsvarligt.

Skolen vil har tegne en rejseforsikring, der på lejrskoler og studieture i udlandet dækker sygebehandling og hjemtransport ud over den offentlige sygeforsikrings dækningsområde.

Forsikringsforhold ved ødelæggelse af skolens ting

Hvis elever uagtsomt eller med forsæt ødelægger ting på skolen, er eleven ansvarlig.

Vi har en praksis med, at elever erstatter ødelagte ting, eventuelt med hjælp af familieforsikringen.​

Fripladstilskud

Forældre med lav personlig indkomst kan søge fripladstilskud.

Befordring

Man kan mod en mindre egenbetaling tilmelde sine børn at køremed skolens egen busser. Dette aftales med Kontoret.

Sundhedsplejerske

Vi har en sundhedsplejerske tilknyttet skolen, og børnene bliver undersøg efter de regler, der gælder for Odense kommune.

Sundhedsplejerske Marianne O. Stæhr kan træffes på tlf. 23 43 67 24 eller e-mail maost@odense.dk samt hver torsdag på skolen mellem 8 og 12.

​Skolespykolog

​Al-Salahiyah Skole er tilknyttet Pædagogisk-/psykologisk rådgivning i Odense Kommune og er derigennem tilknyttet skolepsykolog Christina Abildgaard Jacobsen

Skolepsykologen arbejder tæt sammen med skolens lærer om både udredning og løbende opfølgning på børn.


Skolepsykolog Christina Abildgaard Jacobsen kan kontaktes tlf.: 29427696 eller på Mail: cajac@odense.dk

Det er dog altid en god idé at gå til barnets klasselærer først, hvis du mener, dit barn skal i kontakt med psykologen.​

Tandlæge

Allerede fra fødslen og indtil 18. år kan alle børn og unge i kommunen få gratis tandpleje på en af Odense Tandpleje's 11 klinikker - det gælder også vores elever her på Al-Salahiyah Friskole.

Skoletandplejen har mange års erfaring i at arbejde med børn og unge, og har derfor mulighed for at tilbyde undersøgelse og behandling, som passer til det enkelte barns modenhed og behov.

Børnene bliver automatisk indkaldt til tandeftersyn og behandling.

Det afhænger af elevens bopæl, hvilken tandklinik, I er tilknyttet.
Du kan finde en oversigt her på Odense Kommunes hjemmeside.


Specialistbehandling og tandregulering

Specialistbehandlinger foregår på Odense Tandpleje's centralklinik, der ligger på Grønløkkevej 30, tlf. 65 51 55 50.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 66 15 00 92

al_salahia@hotmail.com​​