Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Forældreråd

Retningslinjer for forældreråd.

1. Formål

Det er forældrerådets formål at:

 • Fremme et godt samarbejde mellem forældre, børnehave og bestyrelsen, herunder komme med forslag, ideer og ønsker til bestyrelsen vedrørende fælles børn, forældre- og institutionsforhold.
 • At styrke de sociale relationer gennem fællesskabet mellem børn, forældre og personale.
 • At støtte op om en dialog, der bygger på gensidig respekt og en ordentlig omgangstone.
 • Fremme forældres deltagelse i børnehavens liv og støtte op om aktiviteter med forældredeltagelse, både hjælp til praktiske arbejdsopgaver og støtte op om pædagogiske aktiviteter med forældredeltagelse.
 • Forældrerådet bør tilstræbe en åben dialog og gensidig tillid i diskussion af pædagogiske forhold eller adfærd.
 • At støtte op om videreførelse af traditioner.

2. Politik/principper

 • Forældrerådets arbejde skal ske i overensstemmelse med børnehavens formål og vedtægter.
 • Forældre vælger hvert år repræsentanter og suppleant til forældrerådet ved forældremødet i april.
 • Funktionsperioden for et år.
 • Beslutninger træffes ved simpelt flertal.
 • Forældrerådet konstituerer sig i april måned og fastlægger selv dagsorden og mødehyppighed (dog minimum 4). Der kan afholdes 1 - 2 årlige møder med skolens bestyrelse. Løbende kontakt herudover sker mellem formand, afdelingsleder og/ eller skoleleder. I praksis sker det tit ved at forældrerådets formand og afdelingsleder snakker sammen forud for hvert forældrerådsmøde.
 • Det henhører ikke under forældrerådet, at diskutere den enkelte ansatte faglige og pædagogiske kvalifikationer. Dette bør ske ved henvendelse fra den enkelte forældre til primært pædagogen/ afdelingsleder sekundært skolelederen.
 • Skoleleder deltager i møderne.
 • Vedr. budget og regnskab gives der en orientering ca. hvert kvartal fra børnehavens afdelingsleder samt skoleleder.
 • Forældrerådet bidrager til beslutning om økonomisk prioritering af anvendelse af rådighedsbeløb i børnehaven.

3. Arbejdsopgaver.

Forældrerådets primære arbejdsopgaver omfatter:

 • Deltagelse og udførelse vedrørende praktiske forhold aftalt med bestyrelsen og/eller afdelingsleder.
 • Medvirken ved afvikling af arrangementer.
 • Ideer til tiltag der fremmer et godt samarbejde mellem forældre/ børnehave samt medvirke til gennemførelse heraf
 • Ved ansættelse af personale til børnehaven kan formand eller anden af forældrerådet deltage i ansættelsesudvalget.

Ressourcer til rådighed

Der kan beviliges økonomisk støtte til arrangementer arrangeret af forældre.

1. Forventninger

 • Skolens bestyrelse forventer et aktivt forældreråd, der i al væsentlighed har en rådgivende funktion overfor skolens bestyrelse samt deltager i aftalte praktiske opgaver.
 • Forældrerådet forventer et højt informationsniveau fra skolens bestyrelse og ledelse. Endvidere forventer forældrerådet at blive hørt i forhold, hvor de har rådgivende kompetence.
 • Endvidere forventes, at forældrerådet respekterer, at bestyrelsen er børnehavens øverste myndighed og at afdelingsleder og skolelederen har det pædagogiske ansvar og at personaleforhold hører under bestyrelsens ansvar.

2. Kommunikation

 • Formand og afdelingsleder udarbejder dagsorden og indkalder til møde.
 • Mødeplan og referat fra forældrerådets møder ligger tilgængeligt i mappe på kontoret. Referat hænges tillige på opslagstavle.
 • Bestyrelsen kan indkalder forældrerådet til 1 -2 årlige møder.

3. En forældre-råds-repræsentants primære opgaver

 • Ved det årlige forældremøde i april måned fortæller repræsentanterne kort om forældrerådets arbejde.
 • Repræsentanterne deltager aktivt i børnehavens arrangementer.
 • Det forventes at forældreråds-repræsentanter møder op til forældremøderne. Skulle man være forhindret melder man afbud til formanden eller afdelingsleder.

Møder

Der er i år planlagt 4 møder. Derudover efter behov.

Punkter/emner fordelt på årets møder: Opstart, Åbent hus, Budget, Kalender, børnemiljøvurdering og læreplaner, sorgplan, ansættelser af personale, Eidfest, legeplads, farvelfest og arbejdslørdage. 

Dagsorden udarbejdes af formand og afdelingsleder i fællesskab.

Forældrerådet forhører sig blandt de øvrige forældre, om der er punkter til dagsordenen

Dagsorden udsendes ca. en uge før mødet.

​​Forældrerådsmedlemmer:

Formand: Abdullah Kachkouch

Medlem: Mariam Mahmoud 

Medlem: Ahmad El-Ali

Medarbejderrep.: Sahar Kachkouch (Afdelingsleder)

Medlem: Ayoub Chahin (Skoleleder)

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​