Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​Bestyrelsen og generalforsamlingen på skolen har vedtaget vedtægterne den 01.08.1988

Al-Salahiyah Skolens vedtægter blev offentliggjort på skolens hjemmeside den 01/08/2000​

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har godkendt vedtægterne den 22/08/2007

Hjemsted og formål 

§ 1

“AL -SALAHIYAH SKOLEN” er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med hjemsted på Brolandvej 11, 5320 Agedrup i Odense kommune, Region Syddanmark. Skolen er oprettet den 01/08/1988 og har CVR-nummer 20 796 685.

§ 2

Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2:Skolens formål er i øvrigt at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

  • ​at give undervisning inden for Bh. klassen - 10. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
  • ​at medvirke til, i samarbejde med forældrene at bibringe børnene de bedste mulige betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt på en måde, der er i overensstemmelse med den Islamiske religion uden nogen form for ekstremisme.
  • ​at tage del i elevernes opdragelse og gøre det muligt for dem at udvikle en muslimsk identitet, der kan være dem en styrke og ballast i forhold til omverdenen, herunder sikre at børnene bliver i stand til at kommunikere på dansk.
  • at disse mål skal søges opfyldt igennem tæt samarbejdet imellem forældre, bestyrelse og kvalificerede lærere og der skal lægges vægt på, at der foregår en løbende vurdering af daglige arbejde, med henblik på mulige forbedringer.
  • ​eleverne skal gennem undervisningen opnå et bredt og nuanceret kendskab til dansk og arabisk kultur og historie for at give dem en dybere forståelse af og en mere nuanceret viden om de samfund og kulturer, de har tilknytning til.
  • skolen ønsker gennem sin undervisning at skærpe elevernes bevidsthed omkring og styrke deres refleksioner over betydningen og konsekvenserne af to-kulturel identitet, således at eleverne kan tage stilling til og definere deres egen tværkulturelle identitet og ikke føler sig splittede mellem de to eller flere kulturelle og religiøse forum.
  • skolen har en klar og moderat opfattelse af Islam og det er denne, der videregives til eleverne. Der tages skarpt afstand fra alle former for ekstrem bevægelse eller ekstremistiske holdninger, og det er skolens mål at eleverne tilegner sig viden om den rette opfattelse af Islam samt viden om ekstremistiske grupper eller bevægelser, således at de kan skelne mellem moderate og ekstremister.

Skolens drift

§ 3

Skolens drift gennemføres ved frivillige bidrag fra skolekredsen og andre med interesse for skolen, på grundlag af skolepenge for eleverne, kontingenter og ved tilskud fra det offentlige. Skolen skal opfylde det egendækningskrav, som Undervisningsministeren har fastsat med hjemme i’’ Lov om friskoler og private grundskoler mv.’’

Stk. 2:Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Overskud ved driften tilfalder skolen og skal anvendes til konsolidering, så skolen har kapital til at imødegå fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, f.eks. til forbedringer af undervisningsmateriale, til byggeforanstaltninger, udvidelser og lignende. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk.3:Likvide midler, der ikke er nødvendige til skolens daglige drift, skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i ’’lov om friskoler og private grundskoler m.v.’’Midlerne må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

Forældrekreds og skolekreds

§ 4

Forældrekredsen består af forældre til børn på skolen. Forældrenes rettigheder i medfør af „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og denne vedtægt tilkommer den eller de personer, der har forældremyndighed over eleven eller har barnet i et offentligt anerkendt plejeforhold.

Stk. 2:Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med undervisning I henhold til “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”Forældrekredsen fastsætter nærmere regler for varetagelsen af tilsynet,jfr. § 6 og § 13 stk.2.

Stk. 3: Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen. Bestyrelsens afgørelse om medlemskab kan indankes for generalforsamlingen såvel af den, bestyrelsen har afslået at optage, som af et eventuelt mindretal i bestyrelsen.

Stk. 4:Skolens bestyrelse godkender optagelse af andre medlemmer i skolekredsen, der ved deres underskrift har erklæret:

a. Ikke at modarbejde skolens ide´ grundlag.

b. At bekende den islamiske troslære samt praktisere de moralske og samfundsmæssige forskrifter islam.

c. Ikke at tilhøre nogen ekstremistisk bevægelse.

§ 5

Medlemmernes bidrag (skolepenge og lignende) giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens økonomiske forpligtigelser.

Stk. 2:Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på skolens generalforsamling at give stemme. Ingen kan afgive mere end en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.Se endvidere § 11 stk. 10.

Stk. 3: Skolens bestyrelse kan suspendere og ophæve et medlems medlemskab af skolekredsen,såfremt medlemmet er i restance med kontingent, skolepenge eller anden fastsat økonomisk ydelse til skolen og såfremt det pågældende medlem ikke opfylder skolens ide’ grundlag.Bestyrelsens afgørelse kan indankes for generalforsamlingen af såvel medlemmet som et evt. mindretal i bestyrelsen.

Stk.4:Stemmeret i skolekredsenforudsætter medlemskab før den 1. september i skoleåret. Alle medlemmer har hver en stemme.

Tilsyn

§ 6

I henhold til § 5, stk. 2 udøver forældrekredsen det overordnede tilsyn med skolens almindelige virksomhed. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Stk. 2: Efter bestemmelserne i ’’Lov om friskoler og private grundskoler mv.” skal der desuden vælges en eller flere eksterne tilsynsførende til at varetage visse nærmere definerede tilsynsopgaver. Undlader forældrekredsen at vælge tilsynsførende, varetages tilsynet af kommunalbestyrelsen. Bestyrelse er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et særligt valgmøde, hvor alene forældrekredsen kan foretage valg af tilsynsførende.

Stk. 3:Vælges den eller de tilsynsførende af forældrekredsen, skal dette ske for højst fire år ad gangen. Det særligt indkaldte valgmøde kan afholdes i forbindelse med generalforsamlingen. Valget skal gennemføres efter ministeriets bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Det skal af indkaldelsen fremgå, hvem bestyrelsen indstiller som tilsynsførende, idet ethvert forældrekredsmedlem på valgmødet kan foreslå andre kandidater. Ved valg af tilsynsførende kan kun medlemmer af forældrekredsen afgive stemme.

Stk. 4:Den eller de tilsynsførende, henholdsvis kommunalbestyrelsen, afgiver hvert år en skriftlig erklæring til skolens bestyrelse og forældrekredsen. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

Stk. 5: Så vidt muligt uddyber den tilsynsførende sin skriftlige erklæring ved en mundtlig beretning på skolens ordinære generalforsamling. I øvrigt skal tilsynsførende virke i henhold til de bestemmelser, der til enhver tid er fastsat i’’ Lov om friskoler og private grundskoler mv.”Den eller de tilsynsførende er således omfattet af forvaltningslovens regler om inhabilitet og tavshedspligt.

Generalforsamling

§ 7

Bestyrelsen skal på demokratisk vis drøfte skolens anliggender med skolekredsen og forældrekredsen på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal efter indstilling fra bestyrelsen godkende erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom, bortset fra omprioritering.Se endvidere § 13, § 15, § 18 og § 19 Generalforsamlingen består af forældrekredsens og skolekredsens medlemmer, jf. § 4 stk. 1 – 3.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet egnet sted i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts — 30. april. Der indkaldes ved et almindeligt brev til skolekredsens og forældrekredsensmedlemmer med mindst 14 dags varsel.

Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

a)​Valg af dirigent.

b)​Bestyrelsen aflægger beretning.

c)​Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering.

d)​Indkomne forslag.

e)​Eventuelt.

Stk. 3:Forslag som ønskes behandlet på den ordinær generalforsamling må være angivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for skolekredsen og forældrekredsen ved indkaldelsen til generalforsamlingen,jfr. også § 5 stk. 3. Forslag, der vedrører bestyrelsens overordnede ledelse, kan kun resultere i beslutninger på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamling kan ikke træffe beslutning om bestyrelsens overordnede ledelse, uden at bestyrelsen er enig heri.

Stk. 4: I forbindelse med generalforsamlingen vælger forældrekredsen på et særligt valgmøde bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.Jf. § 10.

Stk. 5:Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd.

§ 8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst to-tredjedeleaf forældrene/skolekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen.

§ 9

Beslutninger på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om nedlæggelse af skolen, jf.. § 18 og § 19.

Stk.2: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, se dog § 19. Afstemninger foretages skriftligt, når blot et medlem fremsætter ønske derom.

Stk. 3: Over på det generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol der underskrives af dirigenten.

Bestyrelsens sammensætning

§ 10

Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf mindst treskal være medlemmer af forældrekredsen.

Stk. 2: Bestyrelsen skal sammensættes af to medlemmer valgt af og blandt forældrene i forældrekredsen, mens resten af medlemmerne udpeges af Dansk Arabisk Kulturforening. Skolen har altså to vælgende organer, idet forældrekredsen vælger bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på et særligt møde, der afholdes i forbindelse med generalforsamlingen efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Bestyrelse er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til dette særlige valgmøde.

Stk. 3: Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år og afgår skiftevis med to og tre hvert andet år, første gang ved lodtrækning.

Stk. 4: Bestyrelsesmedlemmer kan afsættes i funktionsperioden ved almindelig stemmeflerhed, men bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Dansk Arabisk Kulturforening kan ikke afsættes i funktionsperioden, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 4, stk. 3 og 17. Hvis dagsordenen for det vælgende organ indeholder en tillidsafstemning, kan ét eller flere bestyrelsesmedlemmer afsættes i funktionsperioden, såfremt det vælgende organ med almindelig stemmeflerhed vedtager et mistillidsvotum til de pågældende. Dagsordenen skal i disse tilfælde også omfatte et punkt, der muliggør nyvalg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 5: Den anvendte valgprocedure skal sikre, at de to forældrekredsvalgte bestyrelsesmedlemmer alene bringes i forslag af forældre og alene vælges på stemmer afgivet af forældre. Dissebestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 6:Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert andet år mindst to suppleanter for bestyrelsen, hvoraf den ene skal vælges af og blandt forældrene og den anden af Dansk Arabisk Kulturforening.

Stk. 7: Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes, og et forældrekredsvalgt bestyrelsesmedlem kan kun erstattes af en suppleant valgt af og blandt forældrene. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den relevante suppleant automatisk.

Stk. 8: Skolens leder, lærere og andet personale ved institutionen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsesmedlemmer, når de samtidig er forældre til elever på skolen (medlem af forældrekredsen).

Stk. 9: Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark..

Stk. 10: Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. De kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 11:Skolens leder samt en repræsentant for skolens øvrige medarbejdere deltager normalt i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af sager, der vedrører skolelederen eller repræsentanter for de ansatte, kan bestyrelsen bestemme at suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 12:Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Bestyrelsens opgaver

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger af sin midte formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden, der optages som bilag til vedtægten. Ved formandens forfald træder næstformanden i formandens sted.

Stk. 2: Bestyrelsen afholder mindst 4 møder om året så ofte formanden eller tre medlemmer finder det fornødent.

Stk. 3: Formanden indkalder skriftligt til møder med angivelse af dagsorden, og så vidt muligt med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I ti1fælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens stemme afgørende.

Stk. 5: Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokol af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort, at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

Stk. 6: Næstformanden fungerer som formand, når formanden er bortrejst eller sygemeldt i mere end en måned. Som konstitueret formand har næstformanden alle formandens beføjelser og pligter. Undlader formanden at indkalde til et af tre bestyrelsesmedlemmer krævet møde, jfr.stk.2., er næstformanden bemyndiget til at fortage indkalde og forestå mødeledelsen.

Stk. 7: Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræver, at mindst 4/5 af samt bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.Jf. § 7 stk.1.

§ 12

Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse i sagens udfald. I øvrigt er de almindelige regler for inhabilitet og tavshedspligt, der er gældende for offentlig forvaltning gældende for bestyrelsens medlemmer,skolens leder og øvrige ansatte.

Stk. 2:Et bestyrelsesmedlem skal øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. ’’Lov om friskoler og private grundskoler mv.” samt ’’Bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.” I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af valgperioden.

§ 13

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivning og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen dels vælger den eller de tilsynsførende, dels fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn, jfr. § 4 stk. 2. og § 6.

Stk. 3: Bestyrelsen vælger revisor, og bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på betryggende måde. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 4: Bestyrelsen fastsætter størrelsen af kontingenter, skolepenge og forældrebetaling for skolefritidsordning. Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 5: Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens lærere og andet fastansat personale efter samråd med skolens leder. Ved ansættelse skal institutionens målsætning tiltrædes skriftligt.

§ 14

Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Medlemmer af skolekredsen, forældrekredsenog fastansatte ved skolen har dog altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber, revisionsprotokol, når disse er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan også tillægge retten til andre.Oplysninger omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven kan dog ikke videregives.

Tegningsret

§ 15

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med skolelederen eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af mindst to-tredjedele af bestyrelsens medlemmer, jfr. § 7 stk.1.

Skoleleder

§ 16

Skolens leder ansættes og afskediges af generalforsamlingen efter indstilling af bestyrelsen. Skolelederen har over for forældrekredsen, skolekredsen og skolens bestyrelse ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse af skolen i henhold til gældende love, bekendtgørelser og ministerielle forskrifter.

Stk. 2: Efter bestyrelsens retningslinier ansætter skolelederen vikar og anden tidsbegrænset medhjælp samt forestår skolens administrations og personaleledelse.

Stk. 3: Bestyrelsen kan i øvrigt træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

Regnskab

§ 17

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2: Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab i overensstemmelse med gældende regler. Regnskabet skal underkastes betryggende revision efter de herom fastsatte bestemmelser.

Stk. 3: Revisionen skal være afsluttet senest den 1. april, hvorefter det reviderede regnskab tilstilles bestyrelsen til godkendelse. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det godkendte regnskab og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for at sidde i bestyrelsen.

Skolens regnskab skal indsendes til Undervisningsministeriet senest den 15. april.

Vedtægtsændring

§ 18

Vedtægtsændringer kan kun foretages efter beslutning og indstilling fra skolens bestyrelse.

Stk. 2: Ændringer i nærværende vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dags mellemrum. På begge generalforsamlinger skal ændringerne vedtages af de fremmødte med mindst to-tredjedeles flertal.

Stk. 3:Vedtægtsændringer, som ministeriet skriftligt har pålagt skolen eller som følger af ændringer i ministeriets vedtægtsbekendtgørelse, kan besluttes af bestyrelsen med mindst to-tredjedeles flertal. Skolekredsen og forældrekredsen har krav på at modtage orientering herom.

Nedlæggelse

§ 19

Beslutning om indstilling vedr. skolens nedlæggelse træffes af bestyrelsen, hvor mindst to-tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for indstillingen.Beslutning om nedlæggelse af skolen træffes efter indstilling fra skolens bestyrelse på en generalforsamling, hvor mindst to-tredjedele af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen.

Opnås sådant flertal ikke, kan ophævelsen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med to-tredjedeles flertal af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: Hvis bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, eller ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal bestyrelsen sørge for nedlæggelse. Hvis det er muligt gennemføres forudgående høring på en generalforsamling.

Stk. 3: § 20 stk. 1. gælder kun, når skolens bestyrelse fortsat har kompetence til at træffe beslutninger om skolens fremtid. Skolekredsen og forældrekredsen skal som minimum orienteres skriftligt om bestyrelsens beslutning og om grundlaget herfor, hvis skolen nedlægges. Orienteringen skal finde sted umiddelbart efter beslutningen.

Stk. 4: Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og elevernes hjemkommuner meddelelse om skolens nedlæggelse, ligesom ministeriet skal orienteres af bestyrelsen, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 5: Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 6: Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriet godkendelse til skoleformål, der støttes gennem ’’Lov om friskoler og private grundskoler mv.’

§ 20

Nærværende vedtægters bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold er først gyldige, når de er godkendt af Undervisningsministeriet. Vedtægten skal i original indsendes til Undervisningsministeriet underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer i tre eksemplarer. Bestyrelsesmedlemmers navne og adresser skal angives med maskinskrift, og det skal fremgå, hvem der er formand og næstformand.

Det påhviler den til enhver tid siddende bestyrelse og skoleleder at gøre sig bekendt med nærværende vedtægt.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​