Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

På vores skole har vi en vejledende sorgpolitik og vi tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering med respekt for den berørtes ønsker og behov.Vores sorgplan er et fælles redskab, som alle ansatte på skolen bør kende og være ansvarlige overfor.

Sorgen siges at have fire stadier:

 • Chokfasen: Varer fra et øjeblik til nogle døgn
 • Reaktionsfasen: Kan vare i flere uger
 • Bearbejdningsfasen: Kan vare i over et år
 • Nyorienteringsfasen: Vil bestå hele tiden. Individet vil leve med et ar i sjælen, som aldrig forsvinder

Handleplanen med tilhørende vejledning bruges når elever eller ansatte oplever (kommer) i krise f.eks. på grund af:

Skolen mister en elev

 • En elev mister et nært familiemedlem, forældre, søster/bror eller nær pårørende
 • Skolen mister en ansat
 • Når en ansat mister en ægtefælle eller et nært familiemedlem
 • Ved skilsmisse, alvorlige sygdomme, ”uoverskuelige” problemer i den enkelte familie
 • Når en elev eller en ansat er i sorg foranlediget af en krise grundet en voldsom og måske livstruende oplevelse, f.eks. trafikuheld eller familiemedlemmer i hjemlandet udsættes for terror/krig.

HVIS EN ELEV DØR

Lige efter dødsfaldet

 • Skolelederen underretter klasselæreren.
 • Det øvrige personale samles og underrettes af lederen, inden nogen elever underrettes om det skete. Dette sker ved, at medarbejderne samles om morgenen eller i det førstkommende frikvarter.
 • Skolelederen vil desuden underrette personale, som ikke er til stede på skolen.
 • Elevens klasse underrettes af klasselæreren som "beholder" klassen resten af skoledagen evt. sammen med en fra teamet..

Desuden sørger klasselæreren og ledelsen for:

 • at ingen elever sendes hjem, før forældrene er underrettet om det skete. Forældrene gøres endvidere opmærksomme på, at ingen elever bør være alene hjemme, når de kommer hjem fra skolen.
 • at elever, som ikke er til stede, underrettes om det skete.

Under samtalen/samværet med eleverne er det vigtigt at huske på:

 • at der tales åbent og konkret om det, der er sket.
 • at der skabes mulighed for, at elever kan tale om det, de tænker og føler.
 • at der evt. skabes mulighed for at der kan skrives breve eller laves tegninger til afdødes familie eller som kan bruges til mindehøjtideligheden på skolen næste dag.

Skolens øvrige klasser underrettes af "deres" lærere eller af skolens ledelse.

Klassens lærere vurderer derefter selv, hvad der er mest hensigtsmæssigt resten af skoledagen. Tiden må have lov til at stå stille i sådan en situation. Væsentligt er dog, at eleverne er på skolen, indtil skoledagen er forbi. Lærerne bør være opmærksomme på elever, som reagerer særlig voldsomt på det skete, og eventuelt underrette hjemmet, inden eleven sendes hjem.

Der skrives et brev til klassekammeraternes hjem. Ledelsen drager omsorg for dette - i samarbejde med klasselæreren.

Mindehøjtidelighed for skolens elever og ansatte bør afholdes helst dagen efter meddelelsen om dødsfaldet. Der afholdes et minuts stilhed for at mindes eleven.

Lederen og Imamen og evt. klasselæreren besøger familien.

Samtaler i klassen i tiden efter dødsfaldet, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning. Vær i den sammenhæng opmærksom på børnenes signaler, der fortæller, hvornår de er klar til at tale om det skete.

Elevernes sorgreaktioner er forskellige:

 • Nogle "bearbejder" hurtigt sorgen efter dødsfaldet. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter. Forskellige udtryksformer vil være gældende fra gråd til latter.
 • Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med "magisk tænkning": Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg gjorde noget grimt ved ham?

HVIS EN ELEV MISTER EN AF SINE NÆRMESTE (mor, far eller søskende)

Lige efter dødsfaldet

 • Skolens ledelse underretter klasselæreren.
 • Det øvrige personale samles og underrettes af lederen, inden nogen elever underrettes om det skete. Dette sker ved, at medarbejderne samles om morgenen eller i det førstkommende frikvarter.
 • Skolelederen vil desuden underrette personale, som ikke er til stede på skolen.
 • Lederen og Imamen kontakter familien.
 • De pårørende opfordres til at kontakte skolen inden eleven møder på skolen for at sikre, at der er enighed om hvordan modtagelsen skal foregå

Den berørte klasse orienteres af klasselæreren/teamet. Der skal i klassen gives tid og rum til at tale om det skete. Fortæl - om muligt - hvad der er sket. Forbered kammeraterne på, at eleven kan være mere sårbar end ellers, og at de derfor bør vise ekstra omtanke, når han/hun kommer i skole igen. Tal om vigtigheden af at tale med kammeraten om det skete - det gør ikke kammeraten mere ked af det - det værste er jo sket, og han/hun kan ikke blive mere ked af det!

Men naturligvis skal det foregå under hensyntagen til kammeratens grænser og behov

Tiden efter dødsfaldet

Klasselæreren/teamet skal være opmærksom på:

 • at der jævnligt tales med barnet om, hvordan det går.
 • ​samtaler og situationer i klassen, hvor barnet kan føle sig berørt
 • at der kan være behov for at tale konkret om dødsfaldet og savnet i lang tid - også for at gøre de andre elever bevidste om, hvor lang tid sorg tager
 • om emner som "At miste", "Døden" eller lignende skal tages op i klassen

Elevernes forskellige sorgreaktioner:

 • Nogle bearbejder hurtigt sorgen, efter at dødsfaldet er kendt. Andre vil først få mærkbare reaktioner nogen tid efter.
 • Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med "magisk tænkning": Døde hun, fordi jeg sagde hun var dum? Døde han, fordi jeg gjorde noget grimt ved ham?

HVIS PERSONALE DØR

Lige efter dødsfaldet

Skolelederen underretter personalet - Ledelsen vil desuden underrette personale, som ikke er til stede på skolen.

Klasserne informeres i den efterfølgende time af den lærer, der skal have klassen. 

Der bør dog foretages skemarokeringer i følgende tilfælde:

 • Hvis en klasse har mistet sin klasselærer, overtager en teamlærer klassen for at give dem informationen. Teamet bør derefter beholde klassen resten af skoledagen.
 • Klasser, der har et stort kendskab til den pågældende lærer, bør have meddelelsen af deres klasselærer. Klassens lærere afgør, hvad der skal ske resten af dagen.

Under samtalen/samværet med eleverne er det vigtigt at huske på:

 • at der tales åbent og konkret om det skete
 • at der skabes mulighed for, at eleverne kan tale om det, de tænker og føler
 • at tiden må have lov at stå stille

Der skrives en meddelelse til samtlige elever på skolen om dødsfaldet. Dette er ledelsens opgave.

Mindehøjtideligheden for skolens elever og ansatte bør afholdes helst dagen efter meddelelsen om dødsfaldet. Der afholdes et minuts stilhed

Om begravelsen

Skolelederen informerer personalet om begravelsen. Desuden spørger skolelederen de pårørende, om kolleger kan deltage i begravelsen.

Skolen lukker i det omfang, det skønnes nødvendigt.

Tiden efter dødsfaldet.

Det er vigtigt med kollegial støtte og hjælp.

Samtaler i klassen/klasserne efter dødsfaldet, hvor man sætter ord på tanker og følelser i forbindelse med det skete, vil fortsat have stor betydning.

På de ældste klassetrin kan det også være givende med sådanne samtaler i mindre grupper.

Vær opmærksom på elevernes og de ansattes forskellige sorgreaktioner.

 • Nogle "bearbejder" hurtigt sorgen efter dødsfaldet. Andre vil først få mærkbare reaktioner noget tid efter. Forskellige sorgreaktioner vil være almindelig - fra gråd ti latter.
 • Skyldfølelser er typiske udslag af sorgreaktioner hos børn og unge. Hos børn forbindes skyldfølelsen ofte med, om de fortsat kan lege og have det sjovt. Både hos børn og teenagere forbindes den tit med "magisk tænkning": Døde hun, fordi jeg sagde, hun var dum? Døde han, fordi jeg gjorde noget grimt ved ham?

HVIS PERSONALE MISTER NÆRTSTÅENDE SLÆGTNING

Lige efter dødsfaldet

Skolelederen underretter personalet om det skete. Teamet underretter de klasser, der har læreren, om årsagen til lærerens fravær - efter aftale med læreren.

Den berørte skal vide:

 • Dit arbejde vil blive passet forsvarligt, og vi informerer i det omfang, det er nødvendigt.
 • Du har ledelsens fulde opbakning til at bruge den nødvendige tid til sorgbearbejdelse.
 • Du skal ikke tænke på skolen, før du føler dig parat til det igen, og du kan evt. starte op på deltid.
 • Du kan til enhver tid komme og få en snak om det, der berører dig.
 • Du skal sige til, hvis du får brug for professionel hjælp.

Tanken er, at man skal føle støtte i situationen og komme godt tilbage på arbejdspladsen igen.

HVIS ELEVER OPLEVER KRISER

f.eks. i forbindelse med skilsmisse eller alvorlig sygdom eller anden særlig begivenhed

 • Klasselæreren/teamet er særligt opmærksomme på elevens trivsel og reaktioner.
 • Klasselæreren orienterer ledelsen
 • Klasselæreren søger rådgivning ved AKT på skolen
 • Klasselæreren videregiver nødvendige oplysninger til teamet
 • Klasselæreren orienterer faglærerne i fornødent omfang.
 • Klasselæreren sørger for løbende kontakt til hjemmet i samarbejde med ledelsen.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​