Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Virksomhedsplan for Al-Salahiyahs Børnehave

Indholdsfortegnelse

  • Ideen bag oprettelsen af børnehaven
  • Optagelse af børn
  • Børnehavens fysiske rammer
  • Åbningstider og takster: Bygninger og Udendørs arealer
  • Personale
  • Ledelse og organisation
  • Eksterne samarbejdspartnere

Ideen bag oprettelsen af børnehaven

Det er et ønske fra skolens familier, at skolen kan tilbyde en børnehave med tilknytning til skolen, og som fokuser på tosprogede børn og deres sproglige og sociale udvikling.

Ligeledes er det et ønske fra skolens side, at vi kan tage del i førskolepædagogikken ved at styrke overgangen fra dagtilbud til skole og fritidsordning – for at skabe helhed og sammenhæng gennem en tidlig kontakt til kommende børn og familier.

Al-Salahiyahs Børnehave er oprettet som en privatinstitution i tilknytning til Al-Salahiyah Friskole, der har det overordnede ansvar for driften.

Børnehaven er oprettet den. 1. jan. 2013 med godkendelse fra Odense Kommune.

Børnehaven er normeret til 40 børn fra 3 år til de skal begynde i skole.

Al-Salahiyah Friskole, Brolandvej 11, 5320 Agedrup

Tlf: 66 15 10 80 - E-mail: al_salahia@hotmail.com

Direkte henvendelse til skoleleder Ayoub Chahine/Afdelingsleder Sahar Kachkouch

Al-Salahiyahs Børnehave Brolandvej 11, 5320 Agedrup

Tlf.: 31 18 21 43 - E-mail: alsalahiyah@outlook.dk

Optagelse af børn

Indskrivning af børn til Al-Salahiyahs Børnehave skal ske skriftligt efter henvendelse til skolens kontor eller til Al-Salahiyahs Børnehave. Optagelse i børnehaven foretages af skolens leder i samarbejde med afdelingslederen i børnehaven.

Ind- og udmeldelse skal ske med mindst 2 måneders varsel til den første i måneden.

Børn, der skal fortsætte i friskolen eller børn med søskende i friskolen eller børnehaven, har fortrinsret, men børn, der ikke skal fortsætte på Al-Salahiyahs Friskole, vil dog også være velkomne. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven.

Børnehaven fører venteliste over børn, som ønskes optaget i børnehaven.

Man skal dog samtidig være registreret ved den kommunale pladsanvisning.

Børnehavens fysiske rammer

Bygninger

Børnehaven er opført i samme bygningsdel som skolens og skolens fritidsordning.

Børnehavens bygning udgør i grundareal 267 m² - svarende til ca. 9,17 m² pr. barn, med mulighed for at fordele børnene på to stuer.

Foruden egne lokaler deler børnehaven et aktivitetslokale med skolens fritidsordning. Dette lokale er på 197 m², og ligger med direkte adgang fra børnehavens opholdslokaler.

Endvidere har børnehaven mulighed for lejlighedsvis at gøre brug af skolens gymnastiksal, kantine, bibliotek m.m..

Udendørsarealer

Børnehaven har direkte adgang til egen lukket legeplads på ca. 3.000 m². Der er herfra direkte udgang til skolens sportsplads, legearealer og grønne områder med bålplads.

Børnehavens legeplads vil være underlagt anlægsarbejder i de kommende år.

Når lejligheden byder sig, er der både inde og ude mulighed for, at børnene får lov at være sammen med skolebørnene.

Åbningstider og takster

Åbningstider

Mandag – torsdag 6:30-16:30 / Fredag 6:30 - 16:15

Vi holder lukket i de to muslimske helligdage samt fredag efter Kr. Himmelfartsdag, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

Takster

Børnehaven har samme takster (2225 kr. pr. 1. jan. 2024), som er gældende for pasning i tilsvarende institutioner i Odense Kommune.

Betaling i forbindelse med kostplaner fastsættes løbende ud fra omfang og indhold.

Kommunen yder søskendetilskud, fripladstilskud og pædagogisk friplads efter kommunale retningslinjer.

Personale

Pædagogisk personale

Ansat pr. 1. august 2023

Sahar Kachkouch: afdelingsleder

Aynur Cavdar: pædagog

Eliif Garga: pædagog

Samar Mohammad, pædagog

​Songül Øcalan, Pædagogisk assistent

Mariam Ali: pædagogmedhjælper

Sumaya Elmi, pædagogmedhjælper

Øvrigt Personale

Skolens kontor fører regnskab og varetager kontakten til forældre og kommune i forbindelse med ind- og udmeldelser, forældrebetalinger og økonomisk tilskud fra kommunen.

Rengøring er på skoledage udliciteret til rengøringsassistent Skolens tekniske personale har ansvaret for den øvrige rengøring og almindelig vedligeholdelse af Friskolens Børnehave.

Ledelse og organisation

Ledelse

Skolens leder har det overordnede daglige ledelsesansvar for Al-Salahiyahs Børnehave, herunder personaleledelse og økonomisk styring.

Der er oprettet en stilling som daglig leder af børnehaven med stillingsbetegnelsen afdelingsleder.

Organisation

Al-Salahiyah Friskole driver børnehaven som en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dagtilbudsloven. Friskolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave.

Ved optagelse i Friskolens Børnehave er man som forældre automatisk medlem af skolekredsen på Al-Salahiyah Friskole og af Dansk Friskoleforening.

Odense kommune fører tilsyn med Al-Salahiyah's Børnehave.

Samarbejde med skolefritidsordningen og skolen

Børnehaven er placeret i fysisk tilknytning til både skolefritidsordning og skole. Det giver gode pædagogiske muligheder for børnenes aktiviteter og udvikling. Der er et dagligt samarbejde mellem personalet i børnehaven, skolen og skolefritidsordningen. Børnehaven bliver inviteret med til mange af skolens temadage, traditionelle fester og arrangementer, og børnene fra børnehaven er lejlighedsvis med til skolens morgensang.

Eksterne samarbejdspartnere

Al-Salahiyahs Børnehave har store visioner om at bygge videre på Al-Salahiyah Friskoles tradition for en bred forankring i lokalsamfundet, der hviler på et godt samarbejde med de lokale foreninger, institutioner og kommunale skoler. Endvidere vil børnehaven gøre brug af Odense Kommunes kulturelle tilbud. (tosprogede familie og børn)Al-Salahiyahs Børnehave er med i netværksgruppe med de andre private børnehaver i Odense kommune.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​