Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

                                                     Elevrådet​

Elevrådet på Al-Salahiyah skolen

Al-Salahiyah Skolen har et elevråd og er medlem af organisationen Danske Skoleelever

Opgaver:

Samarbejde med skolens AKT og forældreudvalg

 • At arbejde for trivslen på skolen
 • At deltage, og arbejde i trivselsfremmende aktiviteter
 • At repræsentere eleverne i forhold ti ledelse og bestyrelse
 • At repræsentere eleverne i udvalgte bestyrelsesmøder
 • At organisere skolens årlige udflugt
 • At organisere skolens årlige fester
 • At beslutte hvad elevrådets penge skal bruges​

Elevråd

Al Salahiyah Skolens elevråd består af 1 elevrepræsentant og 1 suppleant fra hver klasse fra 4. til 9. klasse samt en lærere.

Repræsentanterne vælges ved hemmelig afstemning i de enkelte klasser. I alle klasser orienterer læreren forinden om elevrådets funktion og arbejdsopgaver.

Elevrådet konstituerer sig ved første møde, hvor formand, næstformand og sekretær vælges. Der afholdes møder månedligt eller efter behov, med eller uden lærere.

Der tages beslutningsreferat af hvert møde, og repræsentanterne underretter deres klasser. Elevrådets faste opgaver er at arrangere fester, samt at bestemme den årlige skoleudflugts destination.

Elevrådsrepræsentanterne er talerør for de enkelte klassers ønsker, behov og evt. utilfredshed. Herved inddrages hver enkelt elev i den demokratiske proces. Derudover er elevrådet medbestemmende m.h.t. anskaffelse af materialer til frikvarterer og skole pasningsordning og medvirker ved fordeling af de enkelte klassers spilletid på fodboldbanerne.

Antimobbepatruljen

Formål

For at øge trygheden for de yngste elever på skolen, og hjælpe de ældste elever til at blive bedre til at løse konflikter, har vi på skolen indført antimobbepatruljen, som er kendetegnet ved røde eller sorte bånd. De patruljerer i tolv-frikvarteret to og to.

Medlemmer af mobbepatruljen:

Elever fra 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse

Lærere:

Gårdvagten har ansvar over antimobbepatruljen

Mobbepatruljens arbejde:

 • Igangsætning af leg hos de yngre elever, der har svært ved at komme med i et fællesskab
 • Trøste hvis nogen har slået sig eller er kede af det
 • Problemknusere ved konflikter
 • Sørge for ro og orden ved fællessamlinger
 • værksætte oprydning hvor påkrævet

Til jeres orientering

Udgangspunktet for måden mobbepatruljen løser konflikter på er modellen fra ’trin for trin’: ’Når jeg har et problem – løs det trin for trin’, se vedlagte bilag.

Gårdvagtens rolle

Hvis problemerne i skolegården bliver af en sådan karakter, at en voksen er påkrævet, SKAL gårdvagten stå til rådighed og støtte op omkring antimobbepatruljen.

Det er en god ide at man som gårdvagt er ekstra opmærksom på specielt de ældste elever, da der her har været problemer med drillerier, i forhold til antimobbepatruljens arbejde.

Elevrådets vedtægter

 • Der afholdes valg til elevrådet hvert skoleår. Valget skal foregå inden den 1. oktober.
 • Alle elever fra og med 4. klasse til og med 9.klasse har valgret og er valgbare til elevrådet.
 • Hver klasse vælger en repræsentant og en suppleant til
 • Elevrådet. Repræsentanter og suppleanter er valgt for et skoleår ad gangen.
 • Elevrådet vælger selv formand, næstformand og sekretær.
 • Elevrådet er beslutningsdygtigt, når over halvdelen af elevrådets medlemmer er fremmødte.
 • Kontaktlæreren sørger for, at der laves en dagsorden forud for hvert møde.
 • Sekretæren tager referat.
 • Kontaktlæreren sørger for, at referatet lægges i en mappe for lærerne samt gives til elevrådsrepræsentanterne via deres klasselærer.
 • ​Repræsentanterne sørger for at informere klassen om elevrådets arbejde.
 • Elevrådets vedtægter tages op i starten af hvert skoleår.
 • Elevrådet er repræsenteret i skolebestyrelsen.

Medlemmer

Hawra 9.klasse

Abdi 9.klasse

Anas 8.klasse

Lea 8. klasse

Rida 7.klasse

Ali 7.klasse

Maria 6.klasse

Taha 6.klasse

Fatemah 6.klasse

Dana 5.klasse

Jannat 5.klasse

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​