Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

                                                                                   Mobningspolitik

Alle elever på Al-Salahiyah Skolen skal føle sig trygge og accepterede, og oplever sig som en del af et inkluderende fællesskab. Vi har derfor særligt fokus på at skabe god trivsel blandt alle elever på skolen og at forebygge mobning.

Hensigterne med skolens trivselspolitik er, at den skal give viden om, hvad mobning er, hvordan vi forebygger mobning, hvad vi skal være opmærksomme på i dagligdagen, og endelig hvad vi skal gøre, hvis der alligevel opstår mobning.

Hvad er mobning?

Mobning er, når en eller flere med vilje, systematisk og gennem længere tid driller, truer, slår og/eller tvinger nogen til at gøre noget, eller holder nogen bevidst udenfor. Mobning er også, hvis nogen systematisk overskrider andres grænser verbalt og fortsætter med dette, selvom vedkommende bliver bedt om at stoppe.

Det kan både være som mobbeoffer, mobber eller ”tilhænger”.

Da mobning opstår i en usund kultur og der derfor skal en kulturændring til, i en klasse hvor mobning forekommer, vil hele klassen blive involveret i arbejdet ift. kulturændringen og trivsel.

På Al-Salahiyah Skolen oplever vi, at det sætter sine spor, hvis børnene har været udsat for mobning i en længere periode. Det mobbede barn mistrives og begynder måske at frygte at omgås med andre børn – både dem, der mobber og dem, der ikke mobber.

På længere sigt kan det få alvorlige konsekvenser for barnet og i værste fald ende ud i psykiske belastninger såsom angst, stress og depression.

Andre konsekvenser kan være dårlig selvtillid, lavt selvværd, eller at barnet bliver indadvendt eller føler sig forkert.

Eksempler på mobning

·​Kalde hinanden grimme ting og øgenavne

·​Bagtale og hviske om hinanden

·​Tage hinandens ting

·​Holde hinanden udenfor

·​Ignorere hinanden

·​Vælge nogle fra – og andre til

Nogle af tegnene, på at der foregår mobning i en klasse, er:

·​mange konklifter

·​tydelige kliker og grupperinger

·​hårdt sprogbrug

·​mangel på hjælpsomhed blandt eleverne

·​kamp om status blandt eleverne.

Mobning på flere måder

Der findes flere forskellige måder, hvorpå man kan blive mobbet. Blandt andet kan man skelne mellem direkte og indirekte mobning.

Når man bliver mobbet direkte, er handlingerne synlige. Det kan for eksempel indebære fysisk kontakt, tilråb, truende og hånende kommentarer og nedværdigende mimik. Bliver man mobbet indirekte, kan handlingerne umiddelbart ikke ses. Det indebærer blandt andet bagtalelse, rygtedannelse og isolation. I mange mobbe-situationer er der tale om både direkte og indirekte former for mobning.

I dag hvor mange børn og unge har let adgang til internettet og aktive er på sociale medier, foregår mobning desværre også online.

Hvordan opdager man, at et barn bliver mobbet?

Når et barn bliver mobbet, kan det resultere i nogle bestemte negative mønstre. Opdager du som voksen, at et barn udviser disse mønstre, er det vigtigt at reagere. Mobning er nemlig ikke et problem, som børnene selv kan løse. Det er vigtigt, at alle børn er klar over, hvilken adfærd der er acceptable i sociale fællesskaber. Derfor skal lærere og forældre være gode til at opsætte klare regler for, hvad fællesskabet tolererer.

Eksempler på mønstre

·​Isolation

·​Angst for at tage i skole

·​Lav selvtillid

·​Dårligt selvbillede

·​Indadvendthed

·​Hoved- og mavepine (fysisk ubehag)

·​Destruktiv opførsel

Hvordan håndterer vi mobning?

Der er meget fokus på mobning på Al-Salahiyah Skolen. Der bliver taget hånd om de oplevelser, som børnene har haft. Det er vigtigt, at de bearbejder, tilgiver og accepterer det som en del af deres fortid.

Det handler om at give børnene en forståelse for, at alle ikke er ens – og ikke behøver at være det. De får en grundlæggende forståelse for, at nogle f.eks. er gode til at løbe, mens andre er gode til at tegne, men uanset evner, er alle gode nok.

Vi hjælper dem til at se og værdsætte hverdagens små sejre og til at opmuntre og hjælpe hinanden. At finde deres egne styrker og acceptere, at alle andre ikke har samme styrker. Vi lærer dem om styrken og glæden i fællesskabet, og hvordan man bidrager til det gode fællesskab.

På Al-Salahiyah Skolen arbejder vi med at give børnene et sundt selvbillede og en ny måde at se sig selv og andre på. Ved at give børnene de rigtige værktøjer, ser vi markante forbedringer i forhold til mobbekulturen på hjemmene og også i børnenes videre liv efter endt ophold hos Al-Salahiyah Skolen.

Hvordan arbejder vi med trivsel og med at undgå mobning:

Vi har alle - børn, personale og forældre - et ansvar for, hvilken samværskultur, der udspiller sig på skolen, og hvordan vi ønsker, denne kultur skal vise sig i vores relation til hinanden.

Et godt samarbejde med forældrene er en væsentlig forudsætning for elevernes trivsel på skolen. Vi arbejder derfor med en åben og konstruktiv dialog med forældrene omkring deres barn/den unge.

Det er vigtigt, at alle voksne omkring eleverne – både forældre og professionelle – er bevidste om at, tale ordentligt om de andre elever i klassen. Dette er med til at skabe et godt lærings- og trivselsmiljø for alle skolens elever.

For at vi kan være med til at sikre elevernes trivsel og dermed også undgå mobning, har vi i vores daglige pædagogiske arbejde, både i undervisningen og i SFO-fokus på værdier, som er væsentlige og betydningsfulde for børnenes trivsel. Vi arbejder med at eleverne skal være ansvarlige ift. hinanden og hinandens trivsel.

Vi arbejder med ansvarlighed ved:

·​At lære eleverne at de skal inddrage hinanden i fællesskabet.

·​At lære eleverne at de skal have respekt for hinandens grænser

·​At lære eleverne at samarbejde og at hjælpe hinanden i de sociale relationer og i de læringssituationer, de indgår i.

Vi arbejder med respekt for hinanden og hinandens forskelligheder ved:

·​At eleverne lærer at se værdien af forskellighed og bruger hinandens evner og ressourcer.

·​At eleverne lærer at gå i dialog med hinanden i en gode tone og at være åben og lyttende i dialogen.

·​At eleverne lærer at løse konflikter på en fremadrettet måde, hvilket vil sige, at det ikke handler om at finde skyld, men handler om at lære eleverne, at verden og oplevelser ser forskellig ud, alt efter hvem man er – og at have respekt for denne forskellighed, samtidig med, at de involverede parter, hjælper med at finde en konstruktiv løsning på konflikten, så ingen bliver tabere.

·​At børnene udvikler evnen til at kunne sige til og fra.

·​At børnene taler pænt til hinanden og omtaler hinanden ordentligt.

Vi taler dagligt med eleverne om de ovenfor nævnte værdier, og hvilken betydning de har for, at vi alle kan have det godt på Al-Salahiyah skolen.

Det gælder både i vores daglige relation til det enkelte barn og omkring en læringssituation/aktivitet såvel som i større grupper.

Som en del af vores trivselsarbejde er nogle af vores aktiviteter i undervisningstiden, og mange af vores aktiviteter i SFO, planlagt for børnene på tværs af klasser og årgange.

I løbet af året arbejder vi med emner som handler om klassens trivsel. Vi taler om konkrete situationer, der har været konfliktfyldte og om klassens trivsel generelt.

Skolen tager digitalmobning meget alvorlig. Eleverne undervises i hvordan de skal omgås de sociale medier på en hensigtsmæssig måde, så mobning af andre undgås.​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​