Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Al-Salahiyahs børnehave oprettet efter friskolelovens § 36 a. og dagtilbudslovens § 20

Bilag til Al-Salahiyah skolens vedtægt

§ 1

I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer vil Al-Salahiyahs skolen indføje i sin vedtægt, at friskolen efter godkendelse i Odense kom­mune har hjemmel til at drive en privatinstitution efter reglerne i friskoleloven og dag­tilbuds­loven. Al-Salahiyahs skolens bestyrelse udgør således den ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som privatinstitution. Dette sker på grundlag af den vedtægt, som Under­visningsministeriet har godkendt med ud­gangspunkt i friskoleloven.

§ 2

I henhold til bestemmelserne i dagtilbudslovens § 14 skal forældrene i Al-Salahiyahs børnehave have adgang til at få oprettet en forældrebestyrelse med et flertal af valgte forældre. Forældrebestyrelsen nedsættes i henhold til bestemmelserne i dette bilag til Al-Salahiyahs skolens vedtægt, og forældrebestyrelsen skal varetage sine opgaver inden for det formål og værdigrundlag, der er fastsat i skolens vedtægt.

§ 3

Al-Salahiyah skolens formål i vedtægten for den selvejende institution skal i forhold til driften af privatinstitutionen (børnehaven) ses i lyset af følgende:

Al-Salahiyah børnehave skal opfylde læringsmålene i dagtilbudsloven og de til enhver tid gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, herunder de krav som kommunen stiller i henhold til kravspecifikationen. Al-Salahiyah børnehave opfatter sig selv som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Den vil i samarbejde med forældre, børn og Al-Salahiyahs skolen skabe rammer, der fremmer børns udvikling, trivsel og selvstændighed.

​Målsætningen for Al-Salahiyahs børnehaves pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt forståelse og samarbejde med forældrene.

Al-Salahiyahs børnehave står åben for alle børnefamilier uanset race, religion, køn og politisk anskuelse, såfremt forældrene kan tilslutte sig institutionens værdier, formål og arbejdsmåde. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til børns vækst og læring i forhold til et samfund med frihed og folkestyre.

§ 4

Forældrebestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf 3 skal være forældre til børn i Al-Salahiyahs børnehave. Bestyrelsen består desuden af en ledelses­re­præsentant og en medarbejderrepræsentant.

stk. 2.

Forældrebestyrelsen skal sammensættes af 3 medlemmer valgt af og blandt børne­haveforældrene, en ledelsesrepræsentant udpeget af Al-Salahiyahs børnehaves bestyrelse og en medarbejderrepræsentant valgt af og blandt medarbejderne.

stk. 3.

Medlemmer af forældrebestyrelsen vælges for ét år. De tre forældrerepræsentanter vælges på et årligt valgmøde inden udgangen af august måned. Det samme gælder for valg og udpegning af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

stk. 4.

Genvalg kan finde sted. Det vælges hvert år mindst 2 suppleanter for de forældrevalgte medlemmer af forældrebestyrelsen. Forældrerepræsentanter skal udtræde af bestyrelsen, når de ikke længere har børn i Al-Salahiyahs børnehave.

§ 5

Forældrebestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for bestyrelsens indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældrebestyrelsens beslutninger.

stk. 2.

Den daglige leder af børnehaven benævnes afdelingsleder, og pågældende er ansvarlig over for Al-Salahiyahs skolens bestyrelse og Al-Salahiyahs skolens daglige leder. Afdelingslederen skal i samarbejde med forældrebestyrelsens formand medvirke til forberedelse af møder i forældrebestyrelsen og forelægge emner til drøftelse.

§ 6

Forældrebestyrelsen skal fastsætte principper for Al-Salahiyah børnehaves daglige virksomhed og for anvendelse af den budgetramme, som Al-Salahiyah skolens bestyrelse har fastsat til opfyldelse af de mål og rammer, der overordnet er bestemt ved aftalen med kommunen og ved bestyrelsens prioritering af opgaverne på den samlede selvejende institution.

stk. 2.

Forældrebestyrelsen har indstillingsret, når Al-Salahiyahs skolens bestyrelse skal ansætte daglig ledelse og personale, der primært skal arbejde i Al-Salahiyahs børnehave. Forældrebestyrelsen har i øvrigt udtale ret i forhold til alle relevante spørgsmål, og der skal aftales, hvordan udtale retten udøves i forhold til skoleleder og Al-Salahiyahs skolens bestyrelse.

stk. 3.

I samarbejde med Al-Salahiyahs børnehaves ledelse og medarbejdere medvirker forældre­bestyrelsen ved udarbejdelse af årsplan for det kommende år. Årsplanen skal inde­holde overordnede pædagogiske mål, pædagogiske principper, læreplan, konkrete pædagogiske aktiviteter samt mål og handlingsplan for inddragelse af forældrene i institutionens liv og virke.

§ 7

Den overordnede ledelse af Al-Salahiyahs børnehave varetages af Al-Salahiyahs skolens bestyrelse. Denne træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, regler for optagelse i privatinstitutionen, regnskabs- og budget­forhold, løn- og over­ens­komstforhold, regler for udmeldelse af børn og fastsættelse af for­ældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere Al-Salahiyahs skolens bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og Al-Salahiyahs skolens vedtægt. I tilfælde af Al-Salahiyahs børnehave nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af Al-Salahiyahs skolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som privatinstitutionen skal opfylde.

§ 8

Kommunen fører tilsyn med Al-Salahiyahs børnehave efter reglerne herom.

§ 9

Dette bilag til Al-Salahiyahs skolens vedtægt skal forelægges Odense kommune til godkendelse. Ændringer besluttes i Al-Salahiyahs skolens bestyrelse efter høring i forældrebestyrelsen.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​