Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Oplysninger​

Skolestart,​ skoleåret 2023/2024

Første skoledag efter sommerferien er fastlagt til torsdag den 10.08,2023 kl.:08:00 - 12:00.

Forældrekonsultationer

Der afholdes to forælder konsultationer årligt i november, og maj.

Indmeldelse i skolen, SFO & Forårs-SFO

Indmeldelsesblanket-Skole

SFO   

Forårs-SFO

Blanketter kan hentes her, printes ud og sendes til skolen.

Skolepenge

Skolepenge satserne på Al-Salahiyah Skolen :

INDMELDELSESGEBYR:               250 KR. / Barn

MATERIALER:                                 200 KR. / Barn

FAMILIE MED ET BARN:               600 KR. pr. måned

FAMILIE MED TO BØRN:              1050 KR. pr. måned

FAMILIE MED TRE BØRN:            1450 KR. pr. måned

FAMILIE MED FIRE BØRN:           1830 KR. pr. måned

FEMTE BARN: GRATIS

Satser betales i 12 rater, senest den 2. i hver måned.

​Fra 0.- 9. klasse betales skolepenge over 12 måneder. Dvs. ved udmeldelse i slutningen af skoleåret skal der betales for juli måned.

Der er et opsigelsesvarsel på 1 måned fra den 1. på udmeldelse fra Al-Salahiyah Skolen.

Indskrivning

Indskrivning finder sted her på hjemmesiden ved hjælp af formularen på denne side.

Indmeldelsesgebyr ved optagelse

Der indbetales et indmeldelsesgebyr på kr 250, når barnet er endeligt optaget som elev på skolen. Det sker i løbet af vinteren før det første skoleår. Her vil I modtage et brev om optagelsen og bekræfte, at I stadig ønsker jeres barn optaget hos os.

Det er vigtigt at ajourføre mailadresse og mobilnummer løbende.

Pga. ventelister på de enkelte klassetrin anbefales det at indskrive i meget god tid, inden barnet skal begynde på skolen.

Den indledende samtale

Elever, der ønskes indskrevet i en nuværende klasse, vil inden optagelse blive inviteret med deres forældre til en personlig samtale med skoleleder Ayoub Chahine. Her orienteres om skolens målsætning.

Forældre til børn i kommende børnehaveklasser vil i foråret før deres børn skal begynde på skolen blive inviteret til et orienteringsmøde, en samtale med en børnehaveklasselærer samt et eller flere besøg med deres barn.

Skoleparat?

Et barn er normalt skoleparat, hvis det kan klare følgende:

I den seneste lovgivning er der krav om, at barnet skal starte i skole det kalenderår det fylder 6. år. Kun i særlige tilfælde, som skal begrundes i barnets udvikling, kan forældrene anmode om udsat skolestart. Det er i sådanne tilfælde kommunalbestyrelsen der godkender.

Kommunalbestyrelsen har ikke lovhjemmel til at uddelegere beslutningskompetencen til ledelsen på privat- og friskoler. Derfor må kommende forældre på Al-Salahiyah Skolen, som ønsker at vente et år med at sende barnet i skole, sende anmodning om udsat skolestart direkte til skoleafdelingen i kommunen, eller give den til skoleledelsen i skoledistriktet, som så sender sagen videre.

Oplysninger vedrørende indskrivning

Skolen oplyser ikke ventelisteplacering. Der er flere kriterier at tage hensyn til som søskende, kønsfordeling etc.

Takkes der nej til tilbudt plads, bliver opskrivningsdatoen ændret til den dato, hvor der takkes nej.

Opskriver, er ansvarlig for ajourføring af data som adresse, mail, telefonnummer.

Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning ved vejleder Moustapha Abou Taha står i samarbejde med skoleleder og klasselærerne for vejledningen af vore unge.

Moustaphas opgave er bl.a. at rådgive og informere om uddannelses- og erhvervsmuligheder. Han forestår også elevers udsendelse i præsentationskurser og erhvervspraktik, samt formidler kontakter i forbindelse med virksomhedsbesøg og gæstelærerbesøg.

Eleverne i 8. - 9. klasse skal udarbejde en uddannelsesbog og -plan. 

Dette er Moustapha Abou Taha behjælpelig med gennem samtaler med den enkelte elev.

Moustapha Abou Taha træffes på tlf.: 24 88 56 59 eller e-mail: malo@odense.dk


Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

Uddannelsesorientering, erhvervsorientering og arbejdsmarkedsorientering indgår i undervisningen i 8.-9. klasse.

Formålet med undervisningen er:

At den enkelte elev tilegner sig et bredt kendskab til uddannelses- og erhvervsmuligheder og indser værdien af at gennemføre en uddannelse. Ved at inddrage det omgivende samfund får eleven kendskab til uddannelse, beskæftigelse og arbejdsmarked, samt kendskab til levevilkår og livsformer på og uden for arbejdsmarkedet.

Gennem personlig rådgivning og vejledning gives eleven mulighed for erkendelse af egne forventninger og forudsætninger.


Undervisningen foregår i en vekselvirkning mellem oplevelser i og uden for skolen, bl.a. gennem virksomhedsbesøg, besøg af gæstelærere, temadage og erhvervspraktik.

På 9. klassetrin tilbydes en uges erhvervspraktik samt besøg på forskellige uddannelsesinstitutioner.

​9. klasse afgangsprøve

Skolen tilbyder 9. klasse afgangsprøve efter § 8 a, men skolen er fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab.​

Fripladstilskud

Forældre med lav personlig indkomst kan søge fripladstilskud.

Ansøgning vedr. Skolepenge og SFO 2023-2024

Befordring

Man kan mod en mindre egenbetaling tilmelde sine børn at køremed skolens egen busser. Dette aftales med Kontoret.

Sundhedsplejerske

Vi har en sundhedsplejerske tilknyttet skolen, og børnene bliver undersøg efter de regler, der gælder for Odense kommune.

Sundhedsplejens tilbud på skolerne fra det kommende skoleår 2023/2024 opjusteres således, at sundhedsplejerskerne vil se eleverne på følgende årgange:

  • ​Indskolingsundersøgelse i 0. klasse med forældredeltagelse: Sundhedssamtale og tilbud om syns- og høreprøve, samt højde- og vægt måling
  • ​Sundhedssamtale i 3. klasse med tilbud om højde- og vægt måling (Nyt)
  • ​Klasseundervisning 5. klasse med temaet mental trivsel, sundhed og udvikling (Nyt)
  • ​Sundhedssamtale i 6. klasse med tilbud om synsprøve, højde- og vægt måling (Nyt. Tilbud om synsprøve og højde/vægt kombineres nu med en sundhedssamtale i 6.klasse.)
  • ​Udskolingssamtale i 8. klasse med tilbud om syns- og høreprøve, samt højde- og vægtmåling

Sundhedsplejerske Marianne O. Stæhr kan træffes på tlf. 23 43 67 24 eller e-mail maost@odense.dk samt hver torsdag på skolen mellem 8 og 12.

​​Tandlæge

Allerede fra fødslen og indtil 18. år kan alle børn og unge i kommunen få gratis tandpleje på en af Odense Tandpleje's 11 klinikker - det gælder også vores elever her på Al-Salahiyah Friskole.

Skoletandplejen har mange års erfaring i at arbejde med børn og unge, og har derfor mulighed for at tilbyde undersøgelse og behandling, som passer til det enkelte barns modenhed og behov.

Børnene bliver automatisk indkaldt til tandeftersyn og behandling.

Det afhænger af elevens bopæl, hvilken tandklinik, I er tilknyttet.
Du kan finde en oversigt her på Odense Kommunes hjemmeside.


Specialistbehandling og tandregulering

Specialist Behandlinger foregår på Odense Tandpleje's centralklinik, der ligger på Grønløkkevej 30, tlf. 65 51 55 50.

Skolepsykolog

​Al-Salahiyah Skole er tilknyttet Sundhed og Forebyggelse (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Odense Kommune og er derigennem specifikt tilknyttet skolepsykolog

Anjaly Ratnam

Skolepsykologen arbejder tæt sammen med skolens leder, lærere, forældre og elever omkring at skabe udviklende og inkluderende læringsmiljøer for skolens elever. Anjaly vil derfor tilbyde pædagogisk-psykologisk rådgivning, vejledning og sparring til både leder, lærere og forældre samt kunne afdække individuelle vanskeligheder hos barnet/den unge – alt sammen med henblik på at øge barnets trivsel. Derudover er det skolepsykologen, der foretager den pædagogiske-psykologiske vurdering i forbindelse med overvejelser omkring specialundervisning.

Skolepsykolog Anjaly Ratnam kan kontaktes på e-mail: anjpr@odense.dk

OBS: Det er dog altid en god idé altid at gå til barnets Skoleleder/klasselærer først, hvis du mener, dit barn skal i kontakt med psykologen.​

 

​FORSIKRING

Skolen har tegnet forsikringer, der med rimelighed dækker børnene, når de er i skolens varetægt. Dog forventes det, at forældrene selv tegner en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker børnene helt.

Forsikringsforholdene ved tyveri af elevers ejendele, så som cykler, tøj, tasker mm.

Skolen har ikke ansvaret for private ejendele, og her må familieforsikringen bruges.

Forsikringsforholdene ved elevers tilskadekomst i skoletiden

I særlige tilfælde vil skolen være erstatningspligtige.
Det kan være i situationer hvor der ikke har været tilstrækkeligt opsyn, eller hvor andre forhold ikke har været håndteret forsvarligt.

Skolen vil har tegne en rejseforsikring, der på lejrskoler og studieture i udlandet dækker sygebehandling og hjemtransport ud over den offentlige sygeforsikrings dækningsområde.

Forsikringsforhold ved ødelæggelse af skolens ting

Hvis elever uagtsomt eller med forsæt ødelægger ting på skolen, er eleven ansvarlig.

Vi har en praksis med, at elever erstatter ødelagte ting, eventuelt med hjælp af familie forsikringen.​

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​