Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

 I samarbejde med forældre og bestyrelse at medvirke til, 

 • at give børnene gode betingelser for at udvikle sig fysisk, åndeligt, intellektuelt og socialt i og overensstemmelse mellem den islamiske religion og de danske samfundsnormer.
 • medvirke til elevernes dannelse, ved at gøre dem i stand til at tage del i det danske demokratiske samfund, med de rettigheder og pligter der følger med samtidig med, at de udvikler en muslimsk identitet, der kan være dem en styrke og ballast i det danske samfund.
 • ​gennem undervisningen give eleverne et bredt og nuanceret kendskab til dansk og arabisk kultur/historie/demokrati, herunder ligheder og forskelle, og dermed give dem en dybere forståelse af og en mere nuanceret viden om de samfundskulturer, de har tilknytning til.
 • ​skærpe elevernes bevidsthed og styrke deres refleksioner over betydningen og konsekvenserne af en to-kulturel identitet, og gøre dem i stand til at definere deres egen tværkulturelle identitet og ikke føle sig splittede mellem de to eller flere kulturelle og religiøse fora.
 • lade eleverne tilegner sig viden om islam og gøre dem i stand til at skelne mellem moderat og ekstremistisk udlevelse af islam
 • ​give eleverne et bredt fundament i folkeskolens fag samt demokrati, arabisk kulturkendskab og arabisk under hensyntagen til deres tosprogethed.

     Formål

     Skolens formål er at udøve skolevirksomhed på følgende grundlag:

     ​give undervisning på 0.– 10. klassetrin, som står mål med, kravene i folkeskolen.


     Værdigrundlag

     Skolen har en klar og moderat opfattelse af islam, der videregives til eleverne. Der tages skarpt afstand fra alle former for ekstrem bevægelse eller ekstremistiske holdninger. Vi ser det som en af skolens vigtigste opgaver at give vores elever gode demokratiske værdier, for det er en vigtig forudsætning for, at vi alle kan have det godt.

     Derfor er Al-Salahiyah Skolen et sted, hvor man møder hinanden med gensidig fortrolighed, tillid og respekt. Vi lægger vægt på et godt samarbejde imellem bestyrelse, personale, forældre og børn, og der bliver taget hensyn til den enkeltes behov og meninger. Et samarbejde, hvor værdigrundlaget er en ligeværdig dialog med åbenhed, ærlighed, respekt og tillid parterne imellem. Vi udviser forståelse, tolerance og accept overfor den enkelte og accepterer forskellige synspunkter og forskelligheder, så alle føler sig trygge i fællesskabet.

     Skolens arbejde bygger på, at familien inddrages i skolens hverdag, og vi udviser respekt og forståelse for familiens baggrund og livsform.

     Pædagogiske mål

     Ansvarlighed

     Al-Salahiyah Skolens personale arbejder løbende på at give ansvarlighed overfor:

    • fællesskabet
    • sig selv, egne handlinger og egen læring
    • fysiske rammer
    • Desuden er det vigtigt for os at eleverne udvikler en medmenneskelig holdning, der udmunder i åbenhed, ærlighed, tolerance og ansvarlighed i samspillet med omgivelserne, og at de deltager i skolens og samfundets fællesskab og bruger de demokratiske spilleregler.

     Fællesskab og samarbejde

     Al-Salahiyah Skolens personale ser en stor opgave i at fremhæve betydningen af fællesskab og samarbejde. Vi arbejder med, at få eleverne til at forstå vigtigheden af at:

     • kunne opfatte sig selv som et individ i fællesskabet
     • have fælles oplevelser for derigennem at styrke såvel den fælles og den individuelle identitet og de sociale kompetencer
     • bruge og udvikle hinandens kompetencer
     • deltage i den demokratiske beslutningsproces
     • vise respekt for hinanden og for fælles beslutninger
     • lytte til hinanden og give hinanden plads
     • udvikle tillid til egne og andres kompetencer
     • have tryghed, omsorg og sund livsstil
     • fællesskaber er forpligtende, og at man har behov for specielle færdigheder for at indgå i sociale sammenhænge
     • udvikle evnen til at grine sammen
     • erkende værdien af samarbejde og selv udvikler evnen til at indgå aktivt i samarbejdsrelationer
     • have viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling

     Desuden anser skolens personale samarbejdet mellem skolens lærere, elever og forældre i forbindelse med diverse arrangementer.

     Omsorg, tryghed og trivsel

     Det er vigtigt for enhver at være tryg og trives samt at få den omsorg man har brug for. Derfor er det vigtigt at eleverne har mulighed for og hjælp til at:

     • udvikle empati
     • udvikle evne til at yde omsorg for sig selv og andre
     • udfolde og udvikle sig i tryghed
     • færdes i et trygt miljø, der virker inspirerende, og bygger på åbenhed og gensidig tillid
     • gå på en mobbefri skole
     • få respekt for egne særpræg og behov
     • få vendt en negativ/svær situation til en positiv
     • skelne mellem ondskabsfuldt drilleri og ting sagt i sjov
     • anvende sin viden, færdigheder og holdninger til at vurdere det enkelte menneskes behov for bistand, pleje, omsorg og aktivering og handle i overensstemmelse hermed

     Kreativitet

     Vi på Al-Salahiyah skolen anser det for meget vigtigt, at eleverne bliver hele mennesker. Derfor arbejder vi også med deres kreativitet, der blandt andet skal gøre dem i stand til at:

     • søge nye muligheder og løsninger
     • turde give slip/få mod til at turde
     • arbejde med sin fantasi
     • udvikle sin kreativitet og åbenhed overfor forandring og reflektere over egne og andres handlinger

     Udvikling

     Vi vil gerne have at Al-Salahiyah Skolen er en dynamisk skole i løbende udvikling. Det vil vi, fordi det er vigtigt at:

     • skabe udfordringer for den enkelte
     • skabe udfordringer for fællesskabet
     • sikre ligeværdighed i alle sammenhænge
     • øge selvstændigheden i læringsprocessen
     • udvikle og styrke elevernes selvværd og identitetsfølelse
     • udvikle en kritisk sans
     • eleven undrer sig, og er opsøgende, reflekterende og kritisk

     Demokrati

     Arbejdet med demokrati på Al-Salahiyah Skolen tager udgangspunkt i friskoler og private grundskolers formålsparagraf § 1 stykke 2 (se herunder) og at demokrati er en livsform hvor eleverne har et godt klassefællesskab og at eleverne lærer at praktisere demokrati i hverdagen. Det er meget vigtigt at vores elever har et godt kendskab til hvordan demokrati er opbygget i Danmark. Vi har fokus både på den enkelte elev og på fællesskabet. ​

     Kapitel 1

     Undervisning m.v.

     § 1. Friskoler og private grundskoler (frie grundskoler) kan inden for rammerne af denne lov og lovgivningen i øvrigt give undervisning, der stemmer med skolernes egen overbevisning, og tilrettelægge undervisningen i overensstemmelse med denne overbevisning. Skolerne afgør inden for de samme rammer frit, hvilke elever de vil have på skolerne.

     Stk. 2. Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Frie grundskoler giver tillige sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Dette gælder dog kun sprogstimulering af tosprogede børn, som forældrene efter bestemmelserne i lov om folkeskolen har pligt til at lade børnene deltage i. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Skolerne kan tillige omfatte 1-årig undervisning på 10. klassetrin.

     Da demokrati er en af grundpillerne i det danske samfund, er det også vigtigt at vores elever er fortrolige med og lære at anvende demokratiske færdigheder. Derfor arbejder skolen med at elvernes får:

     • medindflydelse, medbestemmelse og medansvar
     • forstår hvorfor, det er vigtigt at tage stilling
     • fællesskabsfølelse for gruppen - klassen - skolen - kolleger og samfundet
    • at løse en konflikt med hjælp fra en voksen
    • at indordne sig under regler (primært i klassen og på skolen)
    • at arbejde to og to og i grupper
    • at lytte
    • at lade være med at afbryde
    • at give andre plads
    • at udvikle personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed.

    • 1. klasse -tilegnelse af sociale færdigheder

     I 1. klasse begynder vi udover ovennævnte færdigheder at arbejde med:

     • at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

     2. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

     Fra 2. klasse arbejdes der desuden med:

     • at udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
     • at give og modtage konstruktiv kritik
     • at acceptere og respektere andres forskelligheder
     • at blive bevidst om konsekvenser af egen handling/adfærd
     • egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
     • at turde at ”stå frem i klassen”

     3. - 7. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

     I 3. – 7. klasse bliver fokusområdet udvidet til, at eleverne kan forholde sig regler i en bredere forstand – ikke kun i det nære miljø. Gradvis gøres eleverne også i stand til at kunne håndtere konflikter uden hjælp fra en voksen.

     Elevens alsidige personlige udvikling fremmes også ved diverse tiltag indenfor følgende områder:

     • Lysten til at lære og mange måder at lære på
     • At lære sammen med andre
     • At se sig selv i en større sammenhæng
     • Elevråd
     • Empatisk kommunikation
     • Kreativitet
     • Krop og miljø

     Lysten til at lære og mange måder at lære på

     For at udvikle elevens lyst til at lære, iværksætter vi bl.a. følgende:

     • elevsamtaler, der fører til fælles aftaler med eleven om dennes mål.
     • elevsamtaler med fokus på elevens evaluering af undervisning og egen læring
     • mulighed for valg af eget arbejdssted (klassen eller gangarealer)
     • medindflydelse på valg af undervisningsemne samt arbejdsform

     Kreativitet

     Elevernes kreativitet og æstetiske sans udvikles og anspores på følgende måde:

     • udstillinger af fotos fra emneuger, udflugter, projekter og skolefester
     • udstillinger af diverse arbejder fra fagene
     • optræden for andre klasser - skolen - og forældre (planlagt og spontant)
     • praktisk/kreative emneuger med mangeartede værksteder, der udfordrer fantasi og motorik
     • projektarbejde, hvor eleverne har indflydelse på emnevalg, metoder (bl.a. trykte og elektroniske medier) og præsentation
     • udsmykning af skolen
     • besøg på diverse museer/udstillinger

     Krop og miljø

     Der arbejdes bevidst med at udvikle elevernes bevidsthed om deres egen krop og det omgivende miljø. Skolen har en slik-politik. Slik er ikke tilladt på skolen undtagen ved særlig aftale med en lærer. Skolen har desuden en fleksibel mælkeordning, hvor man løbende kan tilmelde sig. Endvidere deltager skolen i EU’s frugtordning således at eleverne hver dag modtager et stykke frugt – fx et æble, en pære eller en banan. Man har også i dagligdagen opmærksomheden rettet mod at affald ikke smides men anbringes i affaldsspanden. I undervisningen er der desuden fokus på sundhed og miljø på forskelligt niveau, svarende til klassetrinnet.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​