Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Ansvarlighed

 • overfor fællesskabet
 • overfor sig selv, egne handlinger og egen læring
 • ​overfor fysiske rammer
 • at eleven udvikler en medmenneskelig holdning med åbenhed, ærlighed, tolerance og ansvarlighed i samspillet med omgivelserne

Fællesskab og samarbejde

 • sikre elevens opfattelse af sig selv som et individ i fællesskabet
 • sikre fælles oplevelser for at styrke identiteten og de sociale kompetencer
 • bruge og udvikle hinandens kompetencer
 • vise respekt for hinanden og for fælles beslutninger
 • lære at lytte til hinanden og give hinanden plads
 • udvikle tillid til egne og andres kompetencer
 • tryghed, omsorg og sund livsstil
 • forpligtende fællesskaber og børns evne til at indgå i sociale sammenhænge
 • udvikle evnen til at grine sammen
 • at eleven erkender værdien af samarbejde og udvikler evnen til selv at indgå aktivt i samarbejdsrelationer
 • fremme den enkelte elevs viden om og forståelse for egne og andres kulturelle, menneskelige og sociale forudsætninger til støtte for en alsidig udvikling
 • fremme samarbejdet mellem skolens lærere, elever og klasseforældreråd i forbindelse med sociale arrangementer arrangeret af klasseforældrerådene

Omsorg, tryghed og trivsel

 • udvikle empati
 • udfolde og udvikle sig i tryghed
 • mobbe fri skole
 • respekt for det enkelte barns særpræg og behov
 • vende en negativ/svær situation til en positiv
 • kunne skelne mellem ondskabsfuldt drilleri og at noget bliver sagt i sjov
 • at bevare et trygt miljø, der virker inspirerende, og som bygger på åbenhed og gensidig tillid
 • at eleven med anvendelse af viden, færdigheder og holdninger vurderer det enkelte menneskes behov for bistand, pleje, omsorg og aktivering og handler i gensidighed indenfor eget ansvars- og kompetenceområde
 • at eleven udvikler evne til at yde omsorg for sig selv og andre

Kreativitet

 • søge nye muligheder og løsninger
 • turde give slip/få mod til at turde
 • arbejde med sin fantasi
 • at eleven udvikler sin kreativitet og åbenhed overfor forandring og reflekterer over egne og andres handlinger

Udvikling

 • skabe udfordringer for den enkelte
 • skabe udfordringer for fællesskabet
 • sikre ligeværdighed i alle sammenhænge
 • styrke øget selvstændighed i læringsprocessen
 • udvikle og styrke elevernes selvværd og identitetsfølelse
 • udvikle en kritisk sans
 • at eleven udvikler færdigheder i at undre sig, være opsøgende, reflekterende og kritisk

Demokrati

 • udvikle lysten til medindflydelse, medbestemmelse og medansvar
 • udvikle reel medindflydelse
 • vide hvorfor, det er vigtigt at tage stilling
 • udvikle fællesskabsfølelse for gruppe/klasse/SFO/skole/kolleger/samfund

Elevens alsidige personlige udvikling

Her på Al Salahiyah Skolen har vi valgt at opstille forskellige trinmål for den enkelte elevs alsidige personlige udvikling, hvad angår tilegnelsen af de sociale færdigheder. Skolen arbejder bevidst med at udvikle elevens dannelse og hermed også elevens to-kulturelle identitet samt sikre at eleven bliver i stand til at begå sig i det danske samfund.

Elevens tilegnelse af sociale færdigheder er en kontinuer proces gennem hele skoleforløbet, hvor vi på de enkelte klassetrin fokuserer på følgende:

BH. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

·​udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg…)

·​beskæftige sig med konfliktløsning med hjælp fra en voksen

·​indordne sig under regler (primært i klassen og på skolen)

·​arbejde to og to og stifte bekendtskab med gruppearbejde

·​kunne lytte

·​kunne lade være med at afbryde

·​kunne give andre plads

·​udvikle personlige kompetencer som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed.

1. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg…)
 • beskæftige sig med konfliktløsning med hjælp fra en voksen
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og stifte bekendtskab med gruppearbejde
 • kunne lytte
 • kunne lade være med at afbryde
 • kunne give andre plads
 • udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed
 • lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

2. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg…)
 • udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og lære at arbejde i grupper
 • kunne lytte
 • kunne lade være med at afbryde
 • kunne give andre plads
 • udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed
 • udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
 • lære at give og modtage konstruktiv kritik
 • lære at acceptere og respektere andres forskelligheder
 • bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd
 • stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
 • turde at ”stå frem i klassen”

3. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg…)
 • udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og i grupper
 • kunne lytte
 • kunne lade være med at afbryde
 • kunne give andre plads
 • udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed
 • udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
 • lære at give og modtage konstruktiv kritik
 • lære at acceptere og respektere andres forskelligheder
 • bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd
 • stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
 • turde at ”stå frem i klassen”
 • begynde at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

4. klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg…)
 • udvikle (begyndende) kompetence til konfliktløsning
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og i grupper
 • kunne lytte
 • kunne lade være med at afbryde
 • kunne give andre plads
 • udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed
 • udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
 • give og modtage konstruktiv kritik
 • acceptere og respektere andres forskelligheder
 • bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd
 • stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
 • turde at ”stå frem i klassen”
 • forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

5.klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • udvikle og stimulere empati (glæde, vrede, sorg…)
 • udvikle kompetence til konfliktløsning
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og i grupper
 • kunne lytte
 • kunne lade være med at afbryde
 • kunne give andre plads
 • udvikle kompetence som motivation, kreativitet, fantasi og selvstændighed
 • udvikle en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
 • lære at give og modtage konstruktiv kritik
 • lære at acceptere og respektere andres forskelligheder
 • bevidstgøres om konsekvenser af egen handling/adfærd
 • stifte bekendtskab med egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
 • turde at ”stå frem i klassen”
 • lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

  

6.klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • stimulere empati
 • håndtere konflikter
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og i grupper
 • kunne lytte
 • lade være med at afbryde
 • give andre plads
 • kunne motiveres, arbejde kreativt, selvstændigt og bruge sin fantasi
 • have en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
 • kunne give og modtage konstruktiv kritik
 • acceptere og respektere andres forskelligheder
 • kende konsekvenser af egen handling/adfærd og tage ansvar herfor
 • kende egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
 • turde at ”stå frem i klassen”
 • lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

7.klasse - tilegnelse af sociale færdigheder

 • stimulere empati
 • håndtere konflikter
 • indordne sig under regler både i og uden for skolen
 • arbejde to og to og i grupper
 • lytte
 • lade være med at afbryde
 • give andre plads
 • kunne motiveres og arbejde kreativt og selvstændigt og bruge sin fantasi
 • have en passende situationsbestemt kommunikationsform (hvem snakker jeg med nu, og hvordan skal jeg så gebærde mig?)
 • give og modtage konstruktiv kritik
 • acceptere og respektere andres forskelligheder
 • have kende konsekvenser af egen handling/adfærd
 • kendskab til egne stærke og svage sider (fagligt og socialt)
 • turde at ”stå frem i klassen”
 • lære at forholde sig kritisk til udsagn og problematikker der fx diskuteres i medierne

Elevens alsidige personlige udvikling fremmes derudover bl.a. ved diverse tiltag indenfor følgende områder (hvert område uddybes efterfølgende):

 • Lysten til at lære og mange måder at lære på
 • At lære sammen med andre
 • At se sig selv i en større sammenhæng
 • Elevråd
 • Empatisk kommunikation
 • Kreativitet
 • Krop og miljø

Lysten til at lære og mange måder at lære på

For at udvikle elevens lyst til at lære, iværksætter vi bl.a. følgende:

 • elevsamtaler, der fører mod fælles aftaler med eleven om dennes mål.
 • elevsamtaler med fokus på elevers evaluering af undervisning og egen læring
 • I visse sammenhænge mulighed for eget valg af arbejdssted (klassen eller gangarealer).
 • I visse sammenhænge har eleverne medindflydelse på valg af undervisningsemne samt arbejdsform.
 • Mulighed for individuel tilpasning af arbejdsstil.
 • Varieret undervisning, der tilgodeser elevernes forskellige niveauer og måder at lære på, f.eks.:
  • Værksteder
  • Konkreter
  • Hands-on (arbejder selv med konkreter, f.eks. i natur/teknik)
  • Auditive materialer
  • Visuelle materialer
  • Audio-visuelle materialer og oplevelser
  • Taktile materialer
  • Spil
  • Sproglege
  • IT i undervisningen

At lære sammen med andre

For at eleverne udvikler evnen til at lære sammen med andre og samarbejde samt indgå i fællesskaber, arbejdes der med projekter/emner både i klasserne og på tværs af klasserne. Som eksempler på arrangementer fælles for alle kan nævnes:

 • 2 årlige emneuger
 • Årlig udflugt for alle elever og ansatte
 • Fællesarrangementer
 • Temadage
 • Sidste skoledag

Som eksempler på arrangementer for enkelte klasser kan nævnes:

 • Lejrskole
 • Projektarbejde

Samarbejde eleverne imellem er generelt tænkt ind i undervisningen og i forbindelse med elevrådet. Sidste skoledag planlægges af afgangsklassen.

At se sig selv i en større sammenhæng

For at eleverne udvikler en følelse af fællesskab med det omgivende samfund, vægter Al Salahiyah Skolen en høj frekvens af ture ud-af-huset og besøg udefra.

Som eksempler på ture ud-af-huset kan nævnes: besøg på andre skoler, teatre, museer og andre kulturinstitutioner, uddannelsessteder, diverse attraktioner, folketinget, rundt i egen by/ø, færdselsskole, Zoologisk Have, Fjord- og Bæltcentret, Energi- og Miljøcentret og plejehjem.

Som eksempler på besøg udefra kan nævnes: Venskabsklasser, informatør fra Dansk Blindesamfund, politi og Landmand for en dag.

Elevråd

Al Salahiyah Skolens elevråd består af 1 elevrepræsentant og 1 suppleant fra hver klasse fra 3. til 9. klasse samt 2 lærere. Repræsentanterne vælges ved hemmelig afstemning i de enkelte klasser. I alle klasser orienterer læreren forinden om elevrådets funktion og arbejdsopgaver. Elevrådet konstituerer sig ved første møde, hvor formand, næstformand og sekretær vælges. Der afholdes møder månedligt eller efter behov, med eller uden lærere. Der tages beslutningsreferat af hvert møde, og repræsentanterne underretter deres klasser. Elevrådets faste opgaver er at arrangere ramadanfest, fest i anledning af profetens fødselsdag samt at bestemme den årlige skoleudflugts destination. Elevrådsrepræsentanterne er talerør for de enkelte klassers ønsker, behov og evt. utilfredshed. Herved inddrages hver enkelt elev i den demokratiske proces. Derudover er elevrådet medbestemmende m.h.t. anskaffelse af materialer til frikvarterer og skolepasningsordning og medvirker ved fordeling af de enkelte klassers spilletider på fodboldbanerne.

Empatisk kommunikation

Skolen lægger meget vægt på den enkelte elevs trivsel og der arbejdes dagligt med at give eleverne redskaber til egen konfliktløsning. For at øge elevernes trivsel, udarbejdes ved behov personlige handleplaner efter en periode med uhensigtsmæssig adfærd. Trivsel har været indsatsområde i de foregående to skoleår (04/05 og 05/06) og vil være det i det kommende skoleår (06/07). Formålet med at have det som indsatsområde er at udbygge både elever og læreres værktøjskasse til konfliktløsning.

Kreativitet

Elevernes kreativitet og æstetiske sans udvikles og anspores på følgende måde:

 • Udstillinger af fotos fra emneuger, udflugter, projekter, skolefester
 • Udstillinger af diverse arbejder fra fagene
 • Underholdning/teater/sange opføres for andre klasser/hele skolen/forældre; både planlagt og mere spontant
 • Praktisk/kreative emneuger med mangeartede værksteder, der udfordrer fantasi og motorik
 • Egne projekter i undervisningen, hvor eleverne har indflydelse på emnevalg, metoder (bl.a. trykte og elektroniske medier) og præsentation
 • Udsmykning af skolen
 • Besøg på diverse museer/udstillinger

Krop og miljø

Der arbejdes bevidst med at udvikle elevernes bevidsthed omkring deres egen krop og det omgivende miljø. Skolen har en slik-politik, hvor slik kun er tilladt fredage, samt ved særlige anledninger ifølge aftale med lærer. Skolen har desuden en fleksibel mælkeordning, hvor det ikke kun er 2 gange årligt man kan melde sig til, men løbende kan gøre det. Dagligt er der opmærksomhed omkring anbringelse af affald i respektive affaldsspande. I undervisningen er der på hvert klassetrin fokus på sundhed og miljø på forskelligt niveau, svarende til klassetrinnet.

INFO​

Al-Salahiyah skolen

CVR: 20796685

ADRESSE

Brolandvej 11

5320 Agedrup​

KONTAKT

Skolen​

📱 +45 66 15 10 80 - eller: +45 31 18 21 41

al_salahia@hotmail.com​​

​Al-Salahiyah's Børnehave

Børnehaven: +45 31 18 21 43​

al​salahiyah@outlook.dk​